Aktualizacja 09.01.2018

Szanowni Państwo!

Na posiedzeniu Rady Programowej Konferencji Rynek Energii Elektrycznej (REE 2018), które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 r. w siedzibie Energoprojektu w Warszawie, dokonano wyboru formuły programowej Konferencji oraz określono jej tematykę.

Dwudziesta czwarta Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej” (REE 2018) odbędzie się pod hasłem „Aktualne wyzwania”. Tytuł ten został wybrany przez organizatorów spośród wielu propozycji, w których Członkowie Rady Programowej zaakcentowali treści związane z nową architekturą rynku energii, jako pochodną powstawania rynku mocy, zmianami w polskim i ogólno-europejskim, zintegrowanym rynku energii, powstaniem nowego, niezależnego od energetyki konwencjonalnej systemu klastrów energii i ich integracji z SEE. Kolejne grupy zagadnień to problemy transformacji elektroenergetyki, bezpieczeństwa dostaw energii wywołanych wpływem ograniczeń pakietu zimowego na wystarczalność KSE, problematyką innowacyjności w sektorze elektroenergetyki, pozycji odbiorcy na rynku energii, warunków pracy i rozwoju (w tym systemów wsparcia) odnawialnych źródeł energii i skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rozwojem energetyki rozproszonej oraz jej kosztami i oddziaływaniem na rozwój innych sektorów.

Rada Programowa postanowiła, aby – wzorem lat ubiegłych – większość czasu przeznaczyć na dyskusję w grupach tematycznych.

Dobrym wstępem do dyskusji będzie referat prezentujący obecną sytuację ekonomiczno-finansową sektora elektroenergetycznego. O przygotowanie tego referatu zwrócimy się do Agencji Rynku Energii SA.

W dniach 24 i 25 kwietnia odbędą się sesje plenarne oraz zintegrowane z nimi dyskusje panelowe dotyczące podstawowych tematów wskazanych przez Radę Programową. Do opracowania referatów zaprosimy przedstawicieli: Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, Towarowej Giełdy Energii SA, Agencji Rynku Energii SA oraz wybitnych ekspertów w dziedzinie rynku energii, rekomendowanych przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.

Pierwszy blok tematyczny to zagadnienia, które mogą zostać określone umownym tytułem Architektura rynku energii w Polsce. W sesji tej powinniśmy zastanowić się, uwzględniając ograniczenia wewnętrzne i unijne, jak powinny kształtować się zasady koegzystencji klasycznego, scentralizowanego modelu rynku – wytwórca, sieć, odbiorca – z energetyką rozproszoną opartą na strukturze klastrowej, spółdzielni, elektrowni wirtualnych; jak powinna zmieniać się polityka energetyczna kraju uwzględniając transformację energetyki. To tylko kilka tez do referatów wprowadzających i dla uczestników dyskusji. Do przygotowania referatów i udział w panelach dyskusyjnych poprosimy przedstawicieli świata nauki, Ministerstwa Energii oraz ekspertów desygnowanych przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.

Drugą sesję i panel dyskusyjny poświęcimy problemom wystarczalności krajowego systemu elektroenergetycznego. W tym panelu postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: czy i jak zmiany poziomów emisji zapisanych w pakiecie zimowym wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako wystarczalność wytwarzania. Czy aukcyjny mechanizm rynku mocy wygeneruje spodziewane sygnały inwestycyjne? Drugą stroną zagadnienia jest bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców – wystarczalność układów sieciowych. Ważne jest także pytanie: jak powinien być zbudowany mix energetyczny. Do przedstawienia referatów wprowadzających, podejmujących zasygnalizowane problemy i udziału w dyskusji zaprosimy specjalistów z Ministerstwa Energii, PSE SA, wytwórców energii oraz środowisk naukowych.

Trzecim, ważnym tematem będą: systemy wsparcia w elektroenergetyce. Chcielibyśmy, by poruszone zostały kwestie związane z systemami wsparcia energetyki odnawialnej i kogeneracji. Czy mechanizmy aukcyjne wygenerują spodziewane efekty? Jaki będzie wpływ systemów wsparcia na ceny energii dla odbiorców finalnych? O przygotowanie referatów wprowadzających, dających odpowiedzi na te i wiele innych pytań poprosimy przedstawicieli Ministerstwa Energii, PSE SA, oraz ekspertów pracujących dla środowiska energetycznego.

Do udziału w poszczególnych panelach wstępny akces zgłosili członkowie Rady Programowej, a zaproszeni zostaną także przedstawiciele właściwych ministerstw, urzędów centralnych oraz osoby desygnowane przez Towarzystwa sektora energetycznego.

Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy staną się kanwą do otwartej dyskusji a ponadto zainspirują Uczestników Konferencji do zgłoszenia własnych propozycji referatów. Referaty te, po wstępnej akceptacji i uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą prezentowane w trakcie obrad Konferencji.

Komitet Organizacyjny REE 2018

Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Politechnika Lubelska

Istotne informacje:

  • do 1 lutego 2018 r. - termin przesłania pocztą elektroniczną krótkich streszczeń (maksymalnie 100 słów) referatów
  • do 7 lutego 2018 r. - termin powiadomienia o wstępnej decyzji dotyczącej przyjęcia propozycji referatu
  • do 9 marca 2018 r. - termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
  • do 20 lutego 2018 r. - termin wczesnej rejestracji (obniżone ceny) - zainteresowani uczestnictwem w Konferencji proszeni są o nadesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kart zgłoszenia i rezerwacji oraz dokonanie przelewu bankowego opłaty konferencyjnej

 

Początek strony