11.01.2017

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Lubelski oraz Politechnika Lubelska zapraszają na XXIII  Konferencję  Naukowo-Techniczną  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ: ZMIANY W ENERGETYCE I WOKÓŁ NIEJ, organizowaną przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Komunikat I

Na posiedzeniu Rady Programowej Konferencji Rynek Energii Elektrycznej (REE 2017), które odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r. w siedzibie Energo-projektu w Warszawie, dokonano wyboru formuły programowej Konferencji oraz określono jej tematykę.

Dwudziesta trzecia Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej” (REE 2017) odbędzie się pod hasłem „Zmiany w energetyce i wokół niej”. Tytuł ten został wybrany przez organizatorów spośród wielu propozycji, w których Członkowie Rady Programowej zaakcentowali treści związane z: wpływem ograniczeń Pakietu Zimowego Komisji Europejskiej, polityką energetyczną i nowymi uregulowaniami prawnymi w Polsce, nową pozycją odbiorcy na rynku energii, problematyką innowacyjności w sektorze elektroenergetyki, zmianami w polskim i ogólnoeuropejskim zintegrowanym rynku energii, zmianami w zasadach działania mechanizmów rynkowych – budową rynku mocy, warunkami pracy i rozwoju odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, rozwojem energetyki rozproszonej oraz jej kosztami i oddziaływaniem na rozwój innych sektorów.

Dobrym wstępem do dyskusji będzie referat prezentujący obecną sytuację ekonomiczno-finansową sektora elektroenergetycznego. O przygotowanie tego referatu zwrócimy się do Agencji Rynku Energii SA.

W dniach 25 i 26 kwietnia odbędą się sesje plenarne oraz zintegrowane z nimi dyskusje panelowe dotyczące podstawowych tematów wskazanych przez Radę Programową. Do opracowania referatów zaprosimy przedstawicieli: Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, Towarowej Giełdy Energii SA, Agencji Rynku Energii SA oraz wybitnych ekspertów w dziedzinie rynku energii, rekomendowanych przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.

Pierwszy blok tematyczny to zagadnienia, które mogą zostać określone umownym tytułem Pakiet zimowy. W tym panelu przedyskutujemy propozycje legislacyjne przedstawione przez Komisję Europejską i postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: jaki będzie wpływ proponowanych rozwiązań na organizację sektora elektroenergetycznego, jak dalece powinny sięgać kompetencje KE w kształtowaniu polityki energetycznej krajów członkowskich UE, czy i jak zmiany poziomów emisji wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak powinniśmy kształtować mix energetyczny uwzględniając ograniczenia wewnętrzne i unijne oraz jaki wpływ na gospodarkę kraju będą miały zmiany polityki energetycznej. Do przygotowania referatów wprowadzających zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Energii i ekspertów desygnowanych przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.

Drugą sesję i panel dyskusyjny poświęcimy problemom zmian zachodzących w rynku energii, związanych z wdrażaniem mechanizmów mocowych. Jak postrzegane są planowane rozwiązania w Brukseli; czy planowane zmiany kształtu rynku będą miały istotny wpływ na istniejące mechanizmy rynkowe, rynek usług systemowych oraz rynek giełdowy w Polsce to tylko kilka pytań, które skierujemy do Autorów referatów wprowadzających i uczestników panelu dyskusyjnego. Do przedstawienia referatów wprowadzających zaprosimy specjalistów PSE SA, TGE SA i środowisk naukowych.

Trzecim kluczowym tematem będą zagadnienia: innowacyjności polskiej elektroenergetyki. Istotnymi będą kwestie związane z: rozwojem nowych technologii – zarówno w zakresie rozwoju generacji rozproszonej, energetyki prosumenckiej, agregatorów, jak i technicznych rozwiązań problemu magazynowania energii – wspierających transformację sektora, zmieniającą się pozycją odbiorcy indywidualnego jak i instytucjonalnego na rynku energii, wyzwaniami stojącymi przed podmiotami działającymi na rynku energii, w tym m.in. Operatorami Systemów Dystrybucyjnych – którzy budowę i eksploatację sieci dopełnią ofertą usług – Sprzedawcami Energii oraz Agregatorami. O przygotowanie referatów wprowadzających poprosimy przedstawicieli Ministerstwa Energii, PSE SA i przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.

Do udziału w panelach wstępny akces zgłosili członkowie Rady Programowej, a zaproszeni zostaną także przedstawiciele właściwych ministerstw, urzędów centralnych oraz osoby desygnowane przez Towarzystwa sektora energetycznego.

Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy staną się kanwą do otwartej dyskusji a ponadto zainspirują Uczestników Konferencji do zgłoszenia własnych propozycji referatów. Referaty te, po wstępnej akceptacji i uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą prezentowane w trakcie obrad Konferencji.

Komitet Organizacyjny REE 2017

 

Karta zgłoszenia i rezerwacji, a także Wytyczne dla Autorów dostępne są tutaj.

 

 

Początek strony